HISTORIA

jeden
23 grudnia 1988 r. weszła w życie ustawa o działalności gospodarczej, której autorem był minister przemysłu Mieczysław Wilczek. Najważniejsze przepisy ustawy otrzymały następujące brzmienie:

Art. 1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu
na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

Art. 2. Podmioty gospodarcze mogą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonywać czynności i działań, które nie są przez prawo zabronione.

Przez lata ustawa uważana była za najlepszą ze wszystkich ustaw o wolności gospodarczej, niedościgniony wzór. W kolejnych dwóch latach jej funkcjonowania powstało ok. 3,5 mln firm.
dwa
Ten fenomen dał asumpt do powstania w lutym 1990 roku Związku Pracodawców Mokotowa, którego szefem został Andrzej Stępniewski. 5 grudnia 1991 Związek Pracodawców Mokotowa zostaje zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
trzy
W styczniu 1993 r. Walne Zgromadzenie członków Związku Pracodawców Mokotowa podejmuje uchwałę o zmianie nazwy organizacji na Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.
cztery
W lutym 2001 r. Związek staje się członkiem PKPP Lewiatan.
pięć
W maju 2006 r. prezesem zarządu zostaje Jacek Całus Z dniem 29 czerwca 2018 r. podczas Walnego Zgromadzenia Członków Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza stanowisko Prezesa Zarządu powierzone zostało panu Jackowi Kalińskiemu a stanowisko Wiceprezesa panu Maksymilianowi Lewandowskiemu. W skład Zarządu powołany został pan Łukasz Motała. Ponadto Zgromadzenie Członków Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza na członków Komisji Rewizyjnej powołało pana Mikołaja Hewelta, pana Damiana Wojnowskiego i pana Piotra Katera. Wieloletni Prezes Pan Jacek Całus został Prezesem Honorowym Związku. Jednocześnie zdecydowano o zmianie nazwy Związku i obecnie obowiązującą jest Pracodawcy Mazowsza.
sześć
Teraz
Od 1991 roku Związek reprezentuje środowisko pracodawców i przedsiębiorców, dążąc do uzyskania wpływu na politykę gospodarczą państwa. Podstawami ideowymi organizacji są wspieranie wolnego rynku oraz konieczność prowadzenia ciągłego dialogu społecznego pomiędzy przedstawicielami organizacji związków zawodowych i pracodawców, samorządem, stroną rządową i partnerami społecznymi. Pracodawcy Mazowsza jest organizacją, która stawia tworzenie miejsc pracy i zrównoważony rozwój w centrum swoich działań. W kontekście daleko idących zmian (gospodarczych, demograficznych, cyfrowych, społecznych) jej misja polega na promowaniu przedsiębiorczości. Aby to osiągnąć, podejmuje inicjatywy, które umożliwiają przedsiębiorcom korzystanie ze sprzyjającego otoczenia prawnego i regulacyjnego w dziedzinie gospodarczej, podatkowej, pracy, środowiskowej i społecznej oraz do prowadzenia działalności.
teczka
Związek utrzymuje ożywione kontakty międzynarodowe, realizując umowy bezpośrednie z organizacjami przedsiębiorców krajów europejskich oraz działając w ramach BECC (Association of Interprofessionnals Employers Business).
kreska ikona
NASZ CEL

Celem długoterminowym Zarządu Związku jest aktywne tworzenie środowiska społeczno-gospodarczego będącego odpowiedzią
na technologiczną rewolucję, cyfryzację, automatyzację i wykorzystanie innowacji organizacyjnych
oraz procesowych w przemyśle, będących jej konsekwencją. Zarząd Związku planuje wykorzystywać nowoczesne narzędzia
wspomagające biznes t.j. networking.

WŁADZE

Z dniem 29 czerwca 2018 r. podczas Walnego Zgromadzenia Członków Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza stanowisko Prezesa Zarządu powierzone zostało panu Jackowi Kalińskiemu a stanowisko Wiceprezesa panu Maksymilianowi Lewandowskiemu. W skład Zarządu powołany został pan Łukasz Motała. Ponadto Zgromadzenie Członków Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza na członków Komisji Rewizyjnej powołało pana Mikołaja Hewelta, pana Damiana Wojnowskiego i pana Piotra Katera. Wieloletni Prezes Pan Jacek Całus został Prezesem Honorowym Związku.

Mocą powziętych uchwał, obecny skład powyższych organów przedstawia się następująco:

ZARZĄD

Prezes Zarządu Jacek Kaliński
Wiceprezes Zarządu Maksymilian Lewandowski
Członek Zarządu Zarządu Łukasz Motała

KOMISJA REWIZYJNA

Mikołaj Hewelt- Przewodniczący
Damian Wojnowski – Członek
Piotr Kater – Członek

DOŁĄCZ DO NAS

Wypełnij poniższą deklarację i dołącz do naszego Związku:

Wysokość składki członkowskiej jest uzależniona od wielkości firmy:
do 5 pracowników – 100 zł miesięcznie
do 10 pracowników – 200 zł miesięcznie
do 50 pracowników – 300 zł miesięcznie
do 100 pracowników – 400 zł miesięcznie
do 250 pracowników – 500 zł miesięcznie
powyżej 250 pracowników – 600 zł miesięcznie

PRACODAWCY MAZOWSZA
ul. Nowogrodzka 42/9
00-695 Warszawa
biuro@pracodawcymazowsza.org
+48 669 666 994

Close Menu